Keutamaan Surat Al Ikhlas

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari ‘Ubaidullah bin Abdurrahman dari ‘Ubaid bin Hunain mantan budak keluarga Zaid bin Khattab, dia berkata; Aku mendengar Abu Hurairah berkata, “Ketika aku bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, terdengarlah seseorang membaca ‘QUL HUWALLAHU AHAD’. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bersabda: “Telah wajib.” Aku lantas bertanya, “Wahai Rasulullah, apa?” Rasulullah menjawab: “Masuk surga.” Abu Hurairah berkata, “Lalu aku berkeinginan menemui orang tersebut dan menyampaikan kabar gembira ini. Tetapi aku tidak mau kehilangan kesempatan makan siang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, hingga aku pun akhirnya lebih mengutamakan makan siang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Setelah itu aku pergi menemui laki-laki (beruntung) itu, namun ternyata ia telah pergi.”
(HR. Malik)

Jika Suami Mendapati Istri Selingkuh Dengan Pria Lain

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa’id As Sa’idi mengabarkan kepadanya, bahwa ‘Uwaimir Al ‘Ajlani menemui ‘Ashim bin ‘Adi Al Anshari dan berkata;
“Wahai ‘Ashim, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki mendapati isterinya berselingkuh dengan lelaki lain. apakah ia boleh membunuhnya sehingga mereka membunuhnya (sebagai qishah) . Atau apa yang harus dilakukannya? Wahai ‘Ashim, tolong tanyakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” ‘Ashim lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tapi beliau malah membenci pertanyaan tersebut dan mencelanya sehingga apa yang didengarnya dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membuatnya semakin berat. Ketika ‘Ashim pulang kepada isterinya, Uwaimir menemuinya dan bertanya; “Wahai ‘Ashim, apa jawaban Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepadamu?” ‘Ashim menjawab; “Tidak ada yang baik, bahkan beliau malah membenci pertanyaan yang saya lontarkan kepada beliau.” ‘Uwaimir berkata; “Demi Allah, saya tidak akan puas sampai saya menanyakan sendiri kepada beliau! ” Kemudian Uwaimir segera beranjak menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang. Ia lalu bertanya; “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda, jika ada seorang suami yang mendapati isterinya berselingkuh dengan lelaki lain. Bolehkah dia membunuhnya, sehingga keluarga iipihak isteri membujuhnya sebagai qishah, atau bagaimana?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lantas menjawab; “Telah diturunkan ayat yang berkenaan dengan dirimu dan isterimu. Maka pergi dan bawalah isterimu kemari.” Sahl berkata; “Mereka berdua akhirnya saling melaknat, sementara aku bersama orang-orang berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika mereka selesai dari mula’anah (saling laknat), Uwaimir pun berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah berbohong atasnya jika saya tetap mempertahankannya.” Uwaimi lalu menjatuhkan talak tiga kali kepada isterinya sebelum Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkannya.” Malik berkata; Ibnu Syihab berkata, “Peristiwa itu terjadi setelah turun wahyu tentang bermula’anah (saling laknat bahwa dirinya tidak berzina) .”
HR. Malik

Larangan Puasa Hari Raya

“Saya menyaksikan Ied bersama Umar bin Khatthab . Dia shalat kemudian bangun dan berkhutbah di hadapan orang-orang seraya berkata; ‘Ada dua hari yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang untuk berpuasa; hari raya Idul Fitri kalian ini, dan hari di mana kalian memakan binatang kurban.” Abu Ubaid berkata; “Saya juga pernah menyaksikan shalat Ied bersama Utsman bin Affan . Dia datang dan shalat, kemudian bangun berkhutbah; “Sesungguhnya telah terkumpul di hari kalian ini dua Ied. Siapa yang jauh tempat tinggalnya, namun ingin menunggu shalat jum’at, maka hendaklah ia menunggu. Dan barangsiapa ingin pulang, maka saya telah mengijinkannya.” Abu Ubaid berkata; “Saya menyaksikan Ied bersama Ali bin Abu Thalib ketika Utsman terkepung, dia datang dan shalat, kemudian bangun dan berkhutbah.”
(HR. Malik: 386)

Rasul Masuk Mekkah

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masuk Makkah saat penaklukan, sementara pada kepalanya terdapat penutup sebagai pelindung. Tatkala beliau melepaskannya, ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah, Ibnu Khathal terikat di tirai Ka’bah! ” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bunuhlah.” Malik berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam waktu itu tidak dalam keadaan ihram. Wallahu A’lam.”
(HR. Malik: 842)